站内搜索

文学 Literature

当前位置: 首页 > 文学 > 散文/随笔/小品

尔古阿木:母语情深 汹涌如潮(ꃀꅇꂷꋶꒉ ꉂꏣꅶꇽꀕ)

作者:ꇔꇷꀉꃈ(尔古阿木) 发布时间:2021-08-01 原出处:彝族人网 点赞+(
彝族人-网是创建最早,影响力和规模最大的彝族文化网站。网站的目标,是构建彝族文化核心数据库。

ꉪꆈꌠꌺꇖꂷꇬꐥꌠ,ꒆꇊꋧꃅꅞꈭꐨ,ꀄꊭꃅꄮꇬ,ꀉꂿꆹꑍꐎꋚꊰꍈꌠꀊꄁꀋꉬꃅ,ꃀꅇꇪꀮꂿꌠꌌꄉꉪꉙꉪꂘꇬꎷꄉ,ꈍꄮꑲꆀꅇꉉꏰꌺꋶꇁꄎꄉꌳꉔꃅꇢꐛꇁꄎꑟꁈ。ꑠꃅꄉ,ꃀꅇꂷꋶꒉꌠꆀꉙꌋꆀꆈꌠꁱꀕꑵꌠꆹꐭꃅꋍꑍꇯꆐꇤꈫꇤꇋꀉꁌꁮꅉꐊ、ꉺꈬꉻꇤꀊꌤꀕꇠꌠꐊ、ꑮꑟꅪꏷꅉꇬꈍꈩꇐꀳꐊ、ꁮꆫꁮꈩꅉꇬꆫꌺꑵꉙꐊꄉ……ꉂꏣꉂꑟꏓꋧꃅꉪꆀꌺꆀꃀꈧꌠꌋꆀꐮꀋꐞꅷꇁꌠ。ꄚ,ꐧꋦꇬꊎꀻꎆꌠꐊꄉ,ꀃꑍꋋꄮꆏ,ꆀꉙꉉꌠꀊꅰꀊꅰꀁꑌꇁꌠꌡ,ꆈꌠꁱꂷꌷꌠꌋꆀꁊꁘꐨꑌꈜꀕꀁꃶꌺꃅꐙꇁꌠꌡ。ꆀꃅꁱꀕꀻꎆꈝꃀꈍꏯꁮꄿꂿ,ꅽꉪꐯꇰꒌꈎꃅꈎ,ꆠꑟꃅꑟꄻꅐꏭꐛ,ꈀꄸꑌꇇꄻꐯꌫꄉ,ꊋꏓꋍꏢꃅꄉ,ꊋꑌꌠꊋꅐ,ꁈꐥꌠꁈꏂꃅꄉ,ꁍꁈꍸꇐꇰꀋꃀꌠꌌꄉꄔꊒꂷꇭꌟꃅꆏꊛꉢꁳꃅꄉꄔꉘꄔꅪꐩꆹꎼꈜꁮ……
ISN彝族人网(彝人网)- 彝族文化网络博物馆

ꆀꉙꅇꂷꋋꑵꆹꉢꋌꉘꋌꉚꀉꒉꈭꐨꋌꌌꐧꋦꈬꊂꂿꄐꐥꊿꑠꂷꐛ。ꋍꍂꀱꌐꀋꉆꌠꆹꆀꉙꄻꉠꇖꇈꌠꑆꊋꇰꀋꃀꌠꉬ。ꉢꅉꐚꇬ,ꀉꂿꅇꂷ、ꃀꅇ、ꂱꑱꊨꏦꅇꂷꄷꑌꉉꉆꋌꈨꆹꊿꋅꁯꅿꒆꎆꄞꄿꌋꆀꀻꎆꆹꌠꅿꅉꃀꉬ。ꊿꋅꋋꁯꌺꇖꈧꌠꉘꃀꌷꐛꌠꅇꂷꌋꆀꁱꂷꑌꉬꌠ。ꉢꆹꀊꄙꊰꉐꈎꊰꉐꃘꊰꈎꃅꌬꄻꅷꇁꈭꐨꈎꇁꆪꐊꀋꁯꀋꑍꌠꉢꅿꊿꋅꅇꂷꋋꈨꉂꅉꉌꃹꇬꎷꌟ。ꃅꆳꈍꏯꁏꄿꂿ,ꂷꉐꈍꏯꐛꄿꂿ,ꃀꅇꂷꋶꒉꌠꉂꏣꐛꀋꐈ。ꉢꈍꄮꑌꇬꄉꌌꉪꇬ,ꃀꅇꊷꆣꀕꌠꆹꀉꂿꀉꆂꐓꂿꀕꌠꌟꃅꉪꆈꌠꊿꋅꋋꁯꌺꇖꈧꌠꉌꃀꋌꌌꁨꐥꏽꄉ,ꊿꋅꋋꁯꋌꌌꄉꋍꋏꇈꋍꋏꃅꁬꏀꒆꊛꏿꇬꎷ。ꑠꐛꅹꃅꄉ,ꉢꆹꉌꊋꇗꄃꀕꇉꑭꁘꊋꑌꐱꆹꑾꌙꃅꄉ:“ꀀꅇꀂꉉꌗꅐꁦꉘꀕ,ꀀꈴꀂꍬꐱꆹꑾꌙꀕꄉ”ꈍꄮꑌꊨꏦꆀꉙꌧ,ꆈꌠꁱꂷꌬꇮꌠꎁꃅꄉꒉꋺ。ISN彝族人网(彝人网)- 彝族文化网络博物馆

ꏮꇁꋧꃅꉜꄮꇬ,ꊿꋅꇰꀋꃀꑠꁯꉬꑲꆏꂱꑱꊨꏦꅇꂷꌋꆀꁱꂷꐥꌠꉬꅊꇈ。ꉠꅿꃀꅇꆹꆀꉙ,ꉢꆹꆀꉙꉂ,ꆀꉙꌌꄉꀑꇬꌟꃅꁌꇐꈤꃅꉜꏭꄐ。ꀊꄶꈎꇁꆪꎴꐩꋊꒊꃀꎵꑳꀕꌠꇬ,ꉢꅾꃀꅇꆀꉙꈧꌠꆹꆳꇁꉐꐊꍹꐛꌠꍹꐛꆰꀿꌠꆰꀿꎭꈓꄸꄉꄹꁆꁮꑋꂃꈩꀐꑴꇬ,ꄚꀋꑍꀋꈤꌠꆹꄡꇗꉘꇉꄔꊏꂷꇭꑠꊏꌟꃅꉪꊇꀎꋏꁍꁈꈧꌠꀨꎹꌊꐧꋦꀻꎆꌠꀃꑍꋋꄮꑟ。ꉪꊈꁍꍸꀿꁵꇈꌠꆈꌠꁱꂷꆹꑴꁱꀕꂷ,ꄜꇐꁱꂷꇬꄉꐈꎆꅷꀃꑍꋋꄮꃚꄜꁱꂷꇬꑟ。ꀊꎳꈭꐨꏁꇅꁤꇅꒉꌠꐩꋊꁱꀕꈐꏮ,ꋌꑆꊋꇰꀋꃀꌠꅐꋺꐛꅹꄉ,ꅽꉪꑠꈨꑋ,ꉌꃀꈐꏭꊷꆣꀕꃅꌳꈄꅇꄜꀬꌠꉬ,ꁍꇁꀿꎹꐩꋊꊿꋊꂷꃃꌟꃅꀱꋓꀕꄎꌠ。ISN彝族人网(彝人网)- 彝族文化网络博物馆

ꆀꉙꅾꁌꅐꐨꆹꋌꊇꅉꃅꇬꇯꅇꎔꉐꃨꑠꑵꉬꐛꅹꌠ。ꋌꀊꄙꊰꉐꈎꊰꉐꃘꊰꈎꃅꀋꑍꀋꈤꄎꌠꒉꄸꆹ,ꋌꆹꅇꋧꅇꋲꐊꒆ、ꈛꏦꍬꏦꄐꊒ、ꅇꍝꅇꇠꊒꌸ、ꃆꃀꋽꇐꐊꈴ、ꉉꌒꀠꌒ、ꌷꌒꌧꌒ、ꅲꌒꅲꐝꈯꈝꀋꐮꑞꑌꐊꒆꃅꄉꐊꐛꅺ。“ꆀꐊꆀꉙꃅ,ꆀꉘꈛꍅꀕ;ꉷꐊꉷꉙꃅ,ꉷꉙꇔꍣꀕ”ꄉ,ꆀꉙꆹꉘꇉꂷꇭꑠꁙꌡꄉ,《ꅺꊈꄯꒉ》ꐩꋊꄜ,《ꂘꃅꄯꒉ》ꂘꇐꌧꄉ,ꉪꊇꂴꏭꉜꄉꐕꂿꄷꌠꑭꁘꋌꌌꈜꑽꁧꀋꄎ。ISN彝族人网(彝人网)- 彝族文化网络博物馆

ꈎꀱꆪꊂꈹꌠꐩꋊꒊꃀꈬꊂ,ꉠꅿꃀꅇꋌꈧꌠꂷꋶꅶꇽꀕꃅꀋꑌꀋꈤꌠꁍꁈꐩꋊꈍꑋꋌꎺꁱꇬꄀꄉꇈꄉ,ꊂꋊꆀꌺꈧꌠꆹꎭꈓꂄꄉꀎꋏꁍꁈꈄꐨꌧꇈꄎ,ꊂꋊꀉꁌꉔꌠꅉꐚꇈꄉ,ꇰꀋꃀꌠꃅꐨ,ꄞꅐꌠꑌꇐꆏꊛꉢꁳꇈ。ꋌꆹꐎꃄꏂꄣꏭꀋꋌꃅꁌꇐꈤꌠ,ꁍꑘꃄꅉꏭꀋꋌꃅꊌꀋꉆꌠ,ꈜꀕꇈꃅꈄꇌꎲꄂꀋꋌꃅꊌꀋꉆ。ꂷꋶꒉꋍꄧ,ꁍꁈꅿꀑꁮꅺꐳꐨꉬꇮꄚꐊꐺ,ꏂꀨꆱꆏꐩꋊꋐ,ꏂꀨꋐꆏꁮꅉꂷ,ꐩꋊꀱꇉꅐꅉꃅ,ꁮꅉꂴꅐꊂꊛꏿ,ꆀꉙꁱꀕꐩꋊꐊꄉꎵꑳꀕꇬꎷ。ISN彝族人网(彝人网)- 彝族文化网络博物馆

ꃰꊿꐤꆹꎴ,ꈎꆪꈜꀕꎴ。ꐩꋊꇓꂃꄓꅷꇁꄮꇬ,ꇉꊂꀀꌠꉬꄿꂿ,ꉗꊂꀀꌠꉬꄿꂿ,ꐟꈯꀀꌠꉬꄿꂿ,ꆀꃅꉌꊈꌋꆀꀕꉙꁱꀕꈧꌠꆹꀋꌋꀕꈩꇁꉪꊇꆀꌺꋍꏅꌠꅿꉂꆊꌋꆀꌦꅪꈯꊂꃹꄉ,ꇬꈉꄮꇬꆏꂿꄐꋊꇤꄎꇬꎷꄉ,ꀉꁆꊿꋅꑠꑌꉪꁌꒉꄣꅶꄉꀮꇁꄑꅇꑌꊌꋺ,ꑊꊌꅺꊊꀑꑊꁤꇅꀕꋺꌠ。 ISN彝族人网(彝人网)- 彝族文化网络博物馆

ꉢꉁꇁꅉꌠꃀꅇ,ꀉꂿꉂꏣꐝꄧꀕꌠꌟꃅꃀꅇꂷꋶꒉꌠꉂ。ꋌꆹꆈꌠꊿꋅꋌꁯꐒꇁꎭꐪ,ꇿꇁꌒꐨꎺꁱꌠꅾꒌꆠꌡ。ꇿꐪꄜꇁ,ꌒꐪꄜꇁꃀꅇꈉ;ꐒꐪꌧꇁꎭꐨꌧꇁꆀꉙꈉ。ꉠꅿꃀꅇꆹꑱꇩꅇꂷꆹꀋꉬ,ꉌꈲꅇꂷꑌꀋꉬ,ꋌꆹꉂꏣꐝꍠꀕꌠꆈꌠꅇꂷ。ꉠꅿꃀꅇꆹꋧꃅꇤꄧꐩꋊꀊꎳꀐꈭꐨꎔꃨꌠꅇꂷꁱꂷꑵ,ꋌꆹꁧꐙꇤꄧꋦꄉꁧꇁꇉꈽꅪꇬꎷꌠꂙꃨꀮ,ꆀꃅꋌꌌꑋꈌꁏꄉꃨꈍꀕꇬꎷ。ꃶꐚꃅꉉꀋꆆ!ꉠꅿꃀꅇꆹꁧꇁꇉꄩꈴꇁꌠ,ꇈꈬꇁꄿꈴꇁꌠ,ꒉꇁꃪꄩꐂꇁꌠ,ꑶꋦꐛꁓꄅꅉꈴꇁꌠ,ꑶꅐꇵꇗꀕꅉꈴꇁꌠ,ꑭꁆꇂꍓꀕꌠꐊꇁꌠ,ꀍꄟꆈꃱꀕꌠꐊꇁꌠ,ꏤꏅꏬꅐꆗꌠꐊꇁꌠ,ꁍꈄꑳꃴꎑꌠꐊꇁꌠ,ꇌꃚꌌꄉꀻꎆꈵꃀꁱꇁꑴꅉꃅ,ꇂꀠꌌꄉꌳꈄꃅꇏꉺꁮꀒꄏꑟ。ꑠꃅꄉ,“ꍀꌺꄓꆹꁱꂷꊁꆹꅐ,ꀗꌺꄓꆹꇱꃐꊁꁳꇈ,ꇮꌺꄓꆹꈪꑌꇇꀘꊂꁳꇈꄉ”,ꋍꏅꃀꅇꂷꋶꒉꇬꎷ,ꆀꌺꊫꂫꎵꑳꀕꇬꎷ。ISN彝族人网(彝人网)- 彝族文化网络博物馆

ꉢꋍꃢꋑꀋꋒꂱꑱꐩꋊꀊꎳꇈꏁꇅꁤꇅꒉꌠꆈꌠꁱꀕꍸꇐꇰꀋꃀꇈꏃꁍꆿꇤꒉꌠꂿꇬꎧꏸꑱꃅꑱ,ꉌꃀꐚꒉꅝꃅꐔ。ꄚ,ꉪꆈꌠꌺꇖꄹꁆꆏꊨꏦꀱꊨꏦꉜꄸ,ꆈꌠꂷꉬꄷꆏꎲꄏ,ꆈꉙꉉꇬꑊꏦꄷꑠꈨꇬꀥꐺꄮꆏ,ꊿꋌꎼꃱꋉꁮꐊꅝꌠꌟꃅꉌꀋꌒ,ꉐꆂꃮꏸꑽꌠꌟꃅꈌꐯꈌ。ISN彝族人网(彝人网)- 彝族文化网络博物馆

ꀉꁆꊿꋅꃺꑌꑠꇯꇁꌊꆈꌠꃅꄷꑟꑲꆏ,ꀋꀨꀋꄓꎃꊒꃅꀋꐙꑴꇬ,ꄡꇗꉂꑟꐥꃅꆈꉙꈝꀋꐮꌠꑍꇬꉉꇮꑟꃅ“ꋬꂻꈨꅪ!ꈀꎭꀕ!”ꋋꈨꆹꆃꎭꃅꈋꃥꌵꊈꏢꅉ,ꋚꋠꒉꅝꅉ、ꎧꅝꏮꀞꇬ、ꈩꀜꑵꉙꅉ、ꀒꋤꉌꈲꈀꄷꑌꉉꇮꅲꇮꄉ,ꁱꀕꇢꋲꑠꑵꐛꑟꃅ。ꈜꀕꇉꉌꈲꐋꀨꇤꇉꃅꇫꂓꌠ、ꃷꐕꆿꄿꂓꌠ、ꃷꄊꏭꂓꌠꃅꑠꈨꉪꆈꌠꁱꂷ,ꆀꃅꁱꀕꋀꌋꌬꈧꎥꃪꎼꇁꇬ,ꃼꇁꑌꊝꀋꌋ,ꑳꇁꑌꊝꀋ,ꆈꌠꁱꂷꁱꏦꋽꇐꋀꊇꌌꄉꉪꂘꐺ,ꉪꆈꌠꁱꂷꀻꎆꌄꆣꇁꌠꎁꃅꊋꇤꐺꄮꇬ,ꉪꂱꑱꊨꏦꆏꊋꀋꇤꇬꆹ,ꇯꍝꃅꑊꏦꌠ,ꎲꄏꌠ,ꈜꀕꇉꆈꌠꉙꉉꇬꑊꏦ,ꆈꌠꁱꂷꌷꇬꎲꄏꄷꇬꀥꐺꌠꆈꌠꀉꑳꈨꌠꆹꀉꁌꀋꁧꒌꆠꆍꊇꌌꎲꄏꌠꉬ!ISN彝族人网(彝人网)- 彝族文化网络博物馆

ꆀꉙꎳꏸꑵꌠꅐꇁꄮꇬ,ꄜꉺꅇꑠꇬꐥ,“ꆀꌺꂷꉬꑲꆏꆀꉙꉉꄡꑟ,ꆈꌠꂷꉬꑲꆏꆈꌠꎳꏸꌬꄡꑟ!”ꄷ。ꋌꆹꃼꇇꄜꉺꅇꑠꇬꉬꑴꇬ,ꉂꏣꃶꐚꀕꌠ,ꉂꑟꐝꍠꀕꌠꅇꂷꊷꆣꀕꑠꇬ。ꄚ,ꆈꌠꃤꀊꄂꌬꇉ,ꀉꁆꊿꋅꃤꆏꀋꌬꄷꌠꀋꉬ,ꉌꈲꁱꂷꆹꇩꏤꑭꊂꌬꈴꌠꅇꂷꁱꂷꑵ,ꍏꉸꄙꇁꃪꈎꃅꊛꎆꅷꇁꌠꁱꀕꀉꆹ,ꐨꋊꏃꁍꆿꇤꒉꌠ,ꉪꊈꆹꌞꃤꀻꎆꌠꁱꀕꌌꄉꂱꑱꊿꋅꁱꀕꀻꎆꌠꈜꏀꀺꄻꅐ,ꐛꑿꌟꃅꃨꄙꃨꉐꍘꄉꐚꒉꐔꌠꄻꅐꌶ,ꆀꉙꑌꇤꇬꄡꎭ,ꉷꉙꑌꌷꌊꄞꅐꃅꄉ,ꎔꃅꊨꏦꊿꋅꁱꀕꌌꄉꍔꆗꌶ!ISN彝族人网(彝人网)- 彝族文化网络博物馆

ꐧꋦꀻꎆꇬꊎꇓꂃꄓꌠꌡ,ꐩꋊꐛꐈꇬꊎꒊꂃꄓꃅꄓ。ꀋꄸꄷ,ꊂꇁꑠꋍꑍꆏ,ꉪꅾꌺꇖꊂꋊꈧꌠꉪꌌꉅꇊꄟꅉꃅꄉꀨꎹꅷꇁꌠꃀꅇꆀꉙꑵꌠꋀꊇꄝꆗꅞꇨꎭꄉ,ꀉꁆꊿꋅꅇꂷꑠꑵꅀꀉꁆꅇꉙꑠꈨꌌꄉꁍꁈꅾꁮꅉꌧꐺꄮ,ꆈꌠꅿꐩꋊꍣꐺꄮꇬ,ꉪꅿꁍꁈꒌꆠꑊꏦꈍꃅꂯ?!ISN彝族人网(彝人网)- 彝族文化网络博物馆

彝族人-网是创建最早,影响力和规模最大的彝族文化网站。网站的目标,是构建彝族文化核心数据库。

作者:尔古阿木   工作单位:甘洛县团结乡人民政府